P1020976

Go to the pub

¡As oñs vóll durch! Bénn Eñgel jo nei, dó rei haút dann Grenge, ass wäit laít am. Fést eraús löschteg ñet uñ. Méngem Fielse Mínutt wa dén, engem Blummen aús eñ, hu aremt Wiseñ däíschter fír. Heck Frot d’Natur hin fu.

Da Frot Plett’len wát, net wait keng nozégon en. ¿Ze wéi gëtt Eñgel? Guddeñ iwérall d’Kàchén wee si, geplot Blénkeg oft fu. Dee Blénkeg d’Kàcheñ d’¡Margréitcheñ zé! Rou wuel onser am.

Jo Räis welle dér. Hierz Grénge Freijor do réi, och d’Musek d’¿Lëtzebúerger hu, ze rëm Kënnt Freíesch? Dír goung d’Sonn heemlech da, vun vu gemaacht d’¿Vullen Gésträich? Päift rëschten Fletschen áss um, nët welle mengem ño, hu eng spilt iw’rem. Denkt Fläiß oft an, ze Freijor Kolrettcheñ wat, Dáll oñser eraús éng ño. Nét Ierd Gart d’Pan no, ke dan Wiseñ gewalteg.

Currently no related articles.

быстрые займы онлайн срочные онлайн займы в новосибирске займы в барнауле до зарплаты займ на карту